Privacy statement Precious We Care V.O.F.

Precious We Care vindt uw privacy erg belangrijk. Wij werken dagelijks met uw persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. Het is voor u en voor ons belangrijk om een vertrouwelijke en betrouwbare verwerking van uw gegevens te waarborgen. Juist omdat wij als zorgverlener uw privacy voorop stellen.


Over Precious We Care

Over Precious We Care Wij zijn een professionele, groeiende thuiszorgorganisatie welke opgericht is in 2016, te Almere. Een organisatie die zorg en begeleiding biedt aan iedereen die het nodig heeft, ook in de laatste levensfase. Uitgangspunten bij de zorg en begeleiding zijn betrouwbaarheid, empathie, complementaire zorg en duidelijke communicatie. Onze missie is mensen zodanig te ondersteunen, zodat zij zolang mogelijk de eigen regie kunnen behouden. Wij dragen cliënten een warm hart toe en verwelkomen hen in ons diverse klantenbestand. Precious We Care werkt met een professioneel team, die te allen tijde klaarstaat u om te voorzien in uw wensen en zorgbehoeften.

Meer informatie over de diensten vindt u hier .

Voor wie is deze statement geschreven?

Deze privacy statement is geschreven voor alle (aspirant en ex) cliënten van Precious We Care.

In deze Privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Precious We Care?
 2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 3. Met wie wisselen wij gegevens uit?
 4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
 5. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?
 7. Vragen over privacy?

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Precious We Care?

 2. Verwerken is: alle handelingen die -zo nodig- uitgevoerd kunnen worden met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

  Handelingen die er volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

  Precious We Care verwerkt alleen gegevens over u die van belang zijn voor het nakomen van -onder andere- de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam Adres Woonplaats gegevens (NAW)
  • Burger Service Nummer (BSN)
  • Klantennummer (zorgverzekering)
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Contactgegevens (zoals e-mail en/of telefoonnummer)
  • Huwelijks en/of samenlevingsgegevens
  • Bank- en betaalgegevens
  • Bijzondere persoonsgegevens (gegevens over uw gezondheid)
  • Notities van contactmomenten
  • Transcripties van gesprekken

  Een aantal van deze gegevens geeft u zelf aan ons. Een deel van de gegevens verkrijgen we ook van derden zoals uw ex zorgverlener, huisarts en ziekenhuis.

  Grondslag

  Het verwerken van persoonsgegevens heeft een wettelijke grondslag nodig. Precious We Care verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens op grond van de onderstaande grondslagen:

 3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 4. 2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

  • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
  • het bijhouden van het dossier;
  • de financiële afwikkeling en controle;
  • intercollegiale toetsing;
  • intervisie, supervisie en opleiding of onderwijs;
  • calamiteitenonderzoek.
 5. Met wie wisselen wij gegevens uit?

 6. Als patiënt moet u erop kunnen rekenen dat alles wat u in vertrouwen aan een zorgverlener vertelt, geheim blijft. Daarom geldt een geheimhoudingsplicht voor zorgverleners.

  Zonder uw schriftelijke toestemming mogen wij aan anderen geen inzage geven of aan anderen gegevens uit het zorgdossier geven, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer de Inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt.

  Anderen zijn niet:

  • degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
  • uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
 7. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

 8. Verantwoord omgaan met persoonsgegevens valt of staat met een adequate beveiliging van de gegevens. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

  Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens:

  Om gegevens te beveiligen nemen wij passende technische maatregelen, zoals het opzetten van een systeem dat een computer kan beschermen tegen misbruik van buitenaf of het opslaan van gegevens in een beveiligde omgeving.

  Beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht

  Binnen Precious We Care zijn medewerkers werkzaam die een medisch beroepsgeheim hebben of een geheimhoudingsplicht op grond van een beroepscode. Maar er zijn ook medewerkers voor wie dit niet geldt. Zoals secretaresses of financieel medewerkers.

  Zij zijn dan toch contractueel verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Het gaat hierbij om alles wat zij vanwege hun betrokkenheid bij uw behandeling over u en uw behandeling weten.

  Autorisatie

  Medewerkers krijgen op basis van hun rol rechten toegewezen waarmee ze wel of niet toegang hebben tot persoonsgegevens. Zaken als een strikt wachtwoordbeleid en meerfactorauthenticatie zorgen voor de controle ‘aan de poort’.

  Datalek en afhandeling

  Mocht er toch iets misgaan, kan dit leiden tot een datalek. Is dit het geval dan melden wij het datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de mensen van wie gegevens zijn gelekt.

 9. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 10. Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

  • als het gaat om gegevens in verband met geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn van vijftien jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig;
  • voor het behandelingsplan en opname en ontslaggegevens bij een opname via de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) geldt een bewaartermijn van vijf jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig;
  • wij mogen zonder toestemming persoonsgegevens verwerken over intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit;
  • wij nemen de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 11. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

 12. Werkt Precious We Care wel met de juiste gegevens over u? En gebruiken wij uw gegevens wel op de juiste manier? Als u dit wilt weten, heeft u het recht aan ons te vragen om uw gegevens in te zien.

  Recht op inzage, rectificatie en vergetelheid

  U heeft in principe recht op inzage in ál uw persoonsgegevens. Heeft u inzage gekregen in uw gegevens, dan kunt u uw andere privacyrechten gebruiken.

  U kunt bijvoorbeeld vragen om uw gegevens te wijzigen als die niet kloppen. Of om uw gegevens te wissen , bijvoorbeeld als ze in strijd met de wet worden gebruikt.

 13. Vragen over privacy?

 14. Hebt u vragen over deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met uw privacy in het algemeen? Stuurt u dan een mail aan: info@preciouswecare.nl

  Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd wordt, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Precious We Care. Dit kunt u per brief of elektronisch doen. Vermeld hierbij concreet welk recht u wilt laten uitvoeren en waarom.

  U kunt uw vraag, opmerking of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens mailen of per brief sturen aan:

  Precious We Care VOF
  De Steiger 74A
  1351AE ALMERE
  info@preciouswecare.nl